Vyberte stranu

ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické
a organizačné opatrenia, ďalej prehlasuje že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k
uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod.,
s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, predajov doplnkových produktov či platobným stykom
týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú
poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované,
spracovávané a uchovávané v súlade v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane
osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pri organizovaní akcie či športového podujatia, zúčastnení dávajú svojou prítomnosťou súhlas
s uverejnením fotografie alebo videa svojej osoby na webovej stránke alebo sociálnych sietiach za
účelom marketing a propagácie. Súhlas sa udeľuje na neurčité obdobie.
Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných
údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného
vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a
právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

V procese vytvorenia objednávky je jednou z povinných údajov aj uvedenie emailovej adresy, na ktorú
bude kupujúcemu doručené predávajúcim potvrdenie o vytvorenej objednávke a o jej náležitostiach.
Kupujúci zadaním emailovej adresy súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal na uvedenú emailovú
adresu novinky, informácie a reklamné materiály vzťahujúce sa k predmetu podnikateľskej činnosti
predávajúceho. Kupujúci môže tento svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať, a to doručením
emailu z emailovej adresy, ktorú uviedol kupujúci pri vytvorení svojej objednávky, na emailovú adresu
predávajúceho v tvare: predajna@cyklocajka.sk s textom: “Udelený súhlas s doručovaním noviniek,
informácií a reklamných materiálov vzťahujúcich sa k predmetu Vašej podnikateľskej činnosti
udelený pri vytvorení mojej objednávky beriem v plnom rozsahu späť”.

Identifikačné údaje správcu

Správcom osobných údajov je Martin Čajka – junior, Sázavského 15, Prešov, IČO: 53057295.

Zhromažďované údaje

Na to, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme poznať niekoľko dôležitých údajov, bez
ktorých by pre nás vybavenie Vašej objednávky nebolo možné.

Pre úspešné vytvorenie objednávky potrebujeme poznať tieto údaje:

  • meno (názov firmy, IČO)
  • adresa (fakturačná a prípadne dodacia – v prípade že sa líšia)
  • telefónne číslo
  • email

Ako Vaše osobné údaje používame

Vaše údaje používame výhradne na uskutočnenie a úspešné vybavenie Vašej objednávky. Na
základe Vami zadaných údajov Vám vystavíme faktúru a tovar zašleme na uvedenú adresu. Vaše
kontaktné údaje používame na komunikáciu s Vami. Za štandardných okolností vybavujeme celú
komunikáciu prostredníctvom emailu. V prípade komplikácií Vás kvôli rýchlejšiemu vybaveniu
budeme kontaktovať telefonicky.

Je možné moje osobné údaje zmazať?

Áno, na zmazanie všetkých údajov o Vás z našich databáz máte zákonný nárok. Stačí zaslať email
na našu emailovú adresu predajna@cyklocajka.sk v ktorom uvediete, že si želáte odstrániť Vaše
osobné údaje z našej databázy. Nezabudnite uviesť Vaše celé meno a email ktorý ste použili pri
nákupe. O úspešnom vymazaní budete informovaný emailom.